ESEMÉNYNAPTÁR

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

Intézményi ellátás igénybevételének módja

Az intézménybe való bekerülés történhet felvételi kérelemmel, továbbá gyámhivatali vagy bírósági beutaló határozattal. A felvétel iránti kérelmet szóban vagy írásban az intézményvezetőnek kell benyújtani. A beérkező igényeket nyilvántartásba vesszük. Írásban értesítjük, ha a felvételi kérelme nem került elfogadásra, jelölve a jogorvoslat helyét és idejét.
A nyilvántartásba vett személyt az intézményvezető által előgondozással megbízott szakdolgozó a lakóhelyén (vagy az egészségügyi /szociális intézményben) meglátogatja és előgondozást végez.

Az előgondozás végzése során:
- tájékozódik az ellátást igénybevevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról
- véleményt nyilvánít arról, hogy az Otthon szolgáltatásai megfelelnek-e az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának
- felkészíti az ellátást igénybevevőt az intézményi elhelyezésre
- átadjuk a megállapodás tervezetét és a házirend egy példányát
- tájékoztatást adunk a téritési díj várható összegéről, a beköltözéskor behozható tárgyak köréről
- szóban vagy írásban tájékoztatjuk a férőhely elfoglalás kezdő időpontjáról.
- Az előgondozás során a kérelmezőt tartózkodási helyén tájékoztatni szükséges az intézmény működéséről, a nyújtott szolgáltatásokról, valamint az ellátás igénybevételének feltételeiről
- Az előgondozás során vizsgálni kell, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra
- Az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új lakó fogadására.

Ha az intézményi szolgáltatás nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa – amennyiben erre mód van – előzetesen vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt és/vagy az intézményvezető kezdeményezi a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklet szerinti orvosi igazolásban foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerinti illetékes egészségügyi szakrendelés – az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes – szakorvosától.
Az Otthonba történő felvétel időpontját az intézményvezető állapítja meg a törvényes képviselő (szülő/gondnok/gyám) kérelmének figyelembe vételével.
A felvétel irántki kérelemhez mellékelni kell:
- Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményét (18 éves korig)
- szakorvos vagy a kezelőorvos szakvéleményét egészségügyi állapotáról, fogyatékosságáról
- jövedelmet igazoló dokumentum, vagyonnyilatkozat
- 18 éven felüliek esetében az ellátás igénybevételének feltétele az orvosi dokumentáciokon alapuló alapvizsgálat

Az alapvizsgálattal egyidejűleg komplex szükségletfelmérést is el kell végezni. Az intézmény képesítéssel rendelkező, intézményvezető által megbízott munkatársa és az SZGYF által kirendelt külső szakértő munkatárs segítségével valósul meg a komplex szükségletfelmérés.
Ha a felvétel során fertőző betegségre utaló tüneteket észlelünk, a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járunk el.

A soron kívüli elhelyezés szabályai:

A soron kívüli igényről az intézményvezető hoz döntést az 1993. évi III. tv. 94/B. §-a alapján. Soron kívüli elhelyezési igény esetén: az intézményvezető intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, valamint az vezető ápolóval és egy mentálhigiénés csoport kijelölt tagjával közösen dönt (Bizottság) a soron kívüli várakozók elhelyezésének sorrendjéről.
A soron kívüli igény megelőzi a többi kérelmet.

A soronkívüliség szabályai:
- A kérelmező önmaga ellátására teljesen képtelen, nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg.
- A háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt.
- Szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan változás következett be, mely miatt soron kívüli elhelyezése indokolttá vált.
- Kapcsolata hozzátartozóival helyrehozhatatlanul megromlott, testi épsége veszélyeztetett.